अनुवासनबस्तिका प्रधानत्व ।

अथान्नमनुवासनादनुवसन्न दुष्यत्यपि ।
प्रधानमनुवासनं प्रकटितं पुराणैः पुरा ॥
तथोभयमपीह बस्तियुतनेत्रसल्लक्षण--।
द्रवप्रवरभेषजामयवयप्रमाणैर्ब्रुवे ॥ ४६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.