सर्वरोगनाशक उपाय ।

शाल्योदनो घृतदधीक्षुविकारदुग्धं ।
सेवा यथर्तुतनुशोधनसंयमश्च ॥
व्यायामसर्वतनुभृद्गणसंदयात्मा ।
पंचेंद्रियोरुधिजयश्च रसायनं स्यात् ॥ ४७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.