पित्तप्रकोप का लक्षण ।

आरक्तलोचनमुखः कटुवाक्प्रचण्डः ।
शीतप्रियो मधुरमृष्टरसान्नसेवी ॥
पीतावभासुरवपुः पुरुषोऽतिरोषी ।
पित्ताधिको भवति वित्तपतेः समानः ॥ ४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.