पित्तज्वर में क्वाथ ।

लाजाजलामलकबालकशेरुकाणां ।
मृद्वीकनागमधुकोत्पलशारिबानां ॥
कुस्तुंबुरोत्पलपयोदपयोरुहाणां ।
क्वाथं पिबेदखिलपित्तकृतज्वरेषु ॥ ७२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.