विषमज्वर चिकित्सा ।

दोषानुरूपकथितौषधसत्प्रयोगैः ।
प्रत्येकसिद्धघृततैलपयःखलाम्लैः ॥
अभ्यंगनस्यसततांजनपानकाद्यै--।
रेकांतरादिविषमज्वरनाशनं स्यात् ॥ ७५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.