पित्तातिसार लक्षण

पीतं सरक्तमहिमं हरितं सदाहं ।
मूर्च्छातृषाज्वरविपाकमदैरुपेतम् ॥
शीघ्रं सृजत्यतिविभिन्नपुरीषमच्छं ।
पित्तातिसार इति तं मुनयो वदंति ॥ ८५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.