पक्वातिसारमें आम्रास्थ्यादि चूर्ण ।

आम्रास्थिलोध्रमधुकं तिलपद्मकाख्यं ।
सद्धातकीकुसुमशाल्मलिवेष्टकं च ॥
बिल्वप्रियंगुकुटजातिविषासमंगाः ।
पक्वातिसारशमनं दधितोयपीताः ॥ ९५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.