पित्तोपशमकारक अन्य उपाय ।

स्रक्चंदनैर्विमलसूक्ष्मजलार्द्रवस्त्रैः ।
कल्हारहारकदलीदलपद्मपत्रैः ॥
शीतांबुशीकरकणप्रकरावकीर्णैः ।
निर्वापयेदरुणपल्लवतालंवृतैः ॥ ८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.