व्योषादि चूर्ण ।

व्योषत्रिजातकघनामलकैस्समांशैः ।
निःसूत्रचूर्णमिह शर्करया विमिश्रम् ॥
तद्भक्षयेदधिकपित्तकृतामयार्तः ।
शीतांबुपानमनुपानमुशंति संतः ॥ १२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.