एलादिचूर्ण

संशुद्ध देहमिति संशमनप्रयोगैः ।
शेषं जयेत्तदनुपित्तमिहोच्यमानैः ॥
एलालवंगघनचंदननागपुष्प--।
लाजाकणामलकचूर्णगुडांबुपानैः ॥ १३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

154