मुद्गादिलेप ।

मुद्गाढकीतिलकलायमसूरमाष--।
गोधूमशालियवपिष्टमयैर्विशिष्टैः ॥
आलेपयेत् घृतगुडेक्षुरसातिशीतैः ।
क्षीरान्वितैरसृजि पित्तयुते प्रगाढम् ॥ ३७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.