धात्र्यादि लेप ।

धात्र्यक्षाहाभयाख्या त्रिकटुकरजनीचक्रमर्दाद्रिकर्णी ।
निंबव्याघातकाग्निद्रुमलवणगणैः कांजिकातक्रपिष्टैः ॥
गाढाद्मावर्तनालेपनयुतविधिना दद्रुकंडूकिलास--।
प्रोसिध्मात्युग्रकच्छून् शमयति सहसा श्लेष्मरोगानशेषान् ॥ १२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.