आषधि का यथालाभ प्रयोग ।

सर्वैरेतैः प्रोक्तसद्भेषजैर्वाप्यर्धैरर्धैर्वा यथालाभतो वा ।
योग्यैर्योगैः प्रत्यनीकैः प्रयोगैः रोगाश्शाम्यंत्यद्वितीयैरमोघैः ॥ २६ ॥
190

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.