शुद्ध व रूढ व्रणलक्षण ।

स्थिरो निरस्रावपरो विवेदनः । कपोतवर्णान्तयुतोऽतिमांसलः ॥
व्रणस्स रोहत्यतिशुद्धलक्षणः । समस्सवर्णो भवति प्ररूढवान् ॥ ५५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.