वर्णनाक्रम

महामयानादित एव लक्षणै--स्सरिष्टवर्गैरपि तत्क्रियाक्रमैः ।
ततः परं क्षुद्रुरुजागणानथ । ब्रवीमि शालाक्यविषौषधैस्सह ॥ ३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.