रक्तमांसगत कुष्ठ लक्षण ।

प्रस्वेदनस्वापविरूपशोफा । रक्ताश्रिते निखिलकुष्ठविकारनाम्नि ॥
स्रावान्विताः स्फोटगणास्तुतीव्राः । संधिष्वतिप्रबलमोसगतोरुकुष्ठे ॥ ७३ ॥
207

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.