कुष्ठ में पथ्य धान्य ।

मुद्गाढकीसूपरसप्रयुक्तम् । श्यामाककंगुवरकादिविरूक्षणान्नं ॥
भुंजीत कुष्ठी नृपनिंबवृक्ष--तोयेन सिद्धमथवा खदिरांबुपक्वम् ॥ ८१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.