पलाशक्षारलेप ।

पालाशभस्मन्युदकाश्रिते तत् । सम्यक्परिस्रुतमिहापि पुनर्विपक्वम् ॥
तस्मिन् हरिद्रां गृहधूमकुष्ट--। सौवर्चलत्रिकटुकान् प्रतिवाप्य लिंपेत् ॥ ९३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

211