लेपद्वय ।

आलेपयेत्सैंधवशक्रमर्द--। कुष्टाग्निकत्रिकटुकैः पशुमूत्रपिष्टैः ।
सद्बाकुचीसैंधवभूशिरीष--कुष्टाश्वमारकटुकत्रिकचित्रकैर्वा ॥ ९४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.