ग्वदिर चूर्ण ।

सारद्रुमाणामपि सारचूर्णं । सारद्रुमस्वरसभावितशोषितं तत् ॥
सारांघ्रिपक्वाथयुतं प्रपीतं । सारौषधं भवति सारमहामयघ्नम् ॥ ११८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.