वातोदर लक्षण ।

श्रपथ्यमिथ्याचरणाहृतिभ्यां । प्रदुष्टवातोऽन्नरसान् प्रदूष्य ॥
{??}शूलमाध्मानमनेकतोदं । महोदरं कृष्णशिरां करोति ॥ १२८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.