सन्निपातोदर निदान ।

समूत्रविट्शुक्ररजोयुतान्नै--। र्विषोदकैश्चापि विषप्रयोगैः ॥
सरक्तदोषाः कुपिताः प्रकुर्यु--। र्महोदरं दूषिविषांबुजातम् ॥ १३१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.