प्रमेहका पूर्वरूप ।

स्वपाणिपादांगविदाहता तृषा । शरीरसुस्निग्धतयातिचिक्कणम् ॥
मुखातिमाधुर्यमिहातिभोजनम् । प्रमेहरूपाणि भवंति पूर्वतः ॥ ७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.