भैषजशस्त्रसाध्योदरों के पृथक्वरण ।

तदर्धमप्यष्टमहोदरेषु । वरौषधैस्साध्यमथापरार्धम् ॥
सशस्त्रसाध्यं सकलानिकालाद्भवंति शस्त्रौषधसाधनानि ॥ १४१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

221