सन्निपातोदर चिकित्सा ।

यथोक्तदूषीविषजं महोदरं । त्रिदोषभैषज्यविशेषमार्गतः ॥
उपाचरेदाशुकरंजलांगली--। शिरीषकल्कैरनुलेपयेद्बहिः ॥ १५२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.