निदिग्धिकादि घृत ।

निदिग्धिका निंबकरंजपाटली । पलाशनीली कुटजांघ्रिपांबुभिः ॥
विडंगपाठास्नुहिदुग्धमिश्रितैः । पचेद्धृतं तच्च पिबेद्विषोदरी ॥ १५३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.