बद्ध व स्राव्युदरचिकित्सा ।

विबद्धसंस्राव्युदरेऽपि वामतो । विपाट्य नाभेश्चतुरंगुलादधः ॥
तदांत्रमाकृष्य निरीक्ष्य रोधनं । व्यपोह्य सिव्यादचिराद्बहिर्व्रणम् ॥ १७२ ॥
प्रवन्महांत्रं रजतेन कीलये--। च्छ्रितं पयः पातुमिहास्य दापयेत् ॥
सुखोष्णतैलप्रकटावगाहनं । विधाय रक्षेत्परिपाटितोदरम् ॥ १७३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.