जलोदरीको पथ्य ।

ततश्च षण्मासमिहोदरार्दितं । सुखोष्णदुग्धेन सदैव भोजयेत् ॥
क्रियासु सर्वास्वथ सर्वथैव । महोदरे क्षीरमिह प्रयोजयेत् ॥ १७८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.