229

इत्युग्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे महाव्याधिचिकित्सितं नामादितो एकादशमः परिच्छेदः ।

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.