वातिकप्रमेहके उपद्रव ।

सहृद्ग्रहं लौल्यमनिद्रया सह । प्रक्वम्पशूलातिपुरीषबंधनम् ।
प्रकासहिक्काश्वसनास्थशोषणं । सवातमेहेषु भवंत्युपद्रवाः ॥ २४ ॥
196

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.