त्वक्सिरादिगतवातचिकित्सा ।

त्वक्सिरापिहितसंश्रितवाते । रक्तमोक्षणमथासत्कृदुक्तम् ॥
अस्थिसंधिधमनीगतमास्वे--। द्याशु बंधनविधिं विदधीत ॥ ३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.