शिशुसेव्यघृत ।

गव्यमेव नवनीतघृतं वा । हेमचूर्णसहितं वचयात्र ॥
पाययेच्छिशुमिहाग्निबलेना--। त्यल्पमल्पमधिकं च यथावत् ॥ ७७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.