मूलरोगसंज्ञा ।

ग्रंथिगुल्मयकृदद्भुतवृध्य--। ष्टीलकोदरबलक्षयशूलाः ॥
तन्निमित्तजनिता यत एते । मूलरोग इति तं प्रवदंति ॥ ९० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.