श्लेष्मादियुक्त व सुप्तवात चिकित्सा ।

श्लेष्मपित्तरुधिरान्वितवायौ । तत्प्रति प्रवरभेषजवर्गैः ॥
सुप्तवातमसृजः परिमोक्षै--। र्योजयेदुपशमक्रिययापि ॥ ५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.