मेढ्रादि स्थानोंमें अर्शरोगकी उत्पत्ति ।

मेढ्रयोनिनयनश्रवणास्य--। घ्राणजेष्वपि तदाश्रयरोगाः ॥
संभवंत्यतितरां त्वचि जाता--। श्चर्मकीलनिजनामयुतीस्ते ॥ ९२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.