अर्श यंत्र विधान ।

गोस्तनप्रतिमयंत्रमिहद्वि--। च्छिद्रमंगुलिचतुष्कसमानम् ॥
अंगुलीप्रवरपंचकवृत्तम् । कारयेद्रजतकांचनताम्रैः ॥ १०१ ॥
यंत्रवक्त्रमवलोकनिमित्तं । स्यादिहांगुलिमितोन्नमितोष्ठं ॥
त्र्यंगुलायतमिहांगुलिदेशं । पार्श्वतो विवरमंकुरकार्ये ॥ १०२ ॥
253

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.