भल्लातक तैल रसायन ।

स्नेहमेव सततं प्रपिबेदा--। रुष्करीयमखिलोक्तविधानम् ॥
मासमात्रमुपयुज्य शतायु--। र्मास मासत इतः परिवृद्धिः ॥ १३२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.