अपतानकका असाध्यलक्षण ।

स्रस्तलोचनमतिश्रमबिंदु--। व्याप्तगात्रमभिजृंभितमेदम् ॥
मंचकाहतबहिर्गतदेहम् । वर्जयेत्तदपतानकतप्तम् ॥ ३२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.