आर्दितवात के लि+ए कासादि तैल ।

काशदर्भकुशपाटलबिल्व । क्वाथभागयुगलैकसुदुग्धम् ॥
तैलमर्धमखिलं परिपक्कं । सर्वथार्दितविनाशनमेतत् ॥ ४० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.