गर्भस्नान स्वरूप ।

गर्भघातविपुलीकृतवायुः । पार्श्वबस्त्युदरयोनिशिरस्था--॥
नाहशूलजलरोधकरोऽस्रं । स्रावयत्यतितरां तरुणश्चेत् ॥ ४७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.