मूढगर्भ का अन्य भेद ।

योनिवायुगतपादयुगाभ्यां । प्राप्नुयाद्बहुविधागमभेदैः ॥
मूढगर्भ इति तं प्रविचार्या--। श्वाहरेदसुहरं निजमातुः ॥ ५० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.