मृतगर्भ लक्षण ।

श्वासपूतिरतिशूलपिपासा । पाण्डुवक्त्रमचलोदरतात्या--॥
ध्मानमाविपरिणाशनमेत--। ज्जायते मृतशिशावबलायाः ॥ ५३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

243