शर्करा संप्राप्ति ।

नवे घटे स्वच्छजलप्रपूरिते । यथात्र पंकः स्वयमेव जायते ॥
कफस्तथा बस्तिगतोष्मशोषितो । मरुद्विशीर्णः सिकतां समावहेत् ॥ ३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.