सप्त प्रकारकी वृषणवृद्धि ।

क्रमाच्च दोषै रुधिरेण मेदसा । प्रभूतमूत्रांत्रनिमित्ततोऽपि वा ॥
सनामधेया वृषणाभिवृद्धयो । भवंति पुंसामिह सप्तसंख्यया ॥ ७३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.