कफ, मेदजवृद्धि लक्षण ।

गुरुस्थिरो मंदरुजोग्रकण्डुरो । बृहत्करो यः कफवृद्धिरुच्यते ॥
महान् मृदुस्तालफलोपमाकृतिः । स तीव्रकण्डूरिह मेदसा भवेत् ॥ ७६ ॥
279

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.