मूत्रजवृद्धिचिकित्सा ।

समूत्रवृद्धिं दृढबंधबंधितां । विभिद्य सुव्रीहिमुखेन यत्नतः ॥
विगालयेत्संनलिकामुखेन त--। ज्जलोदरप्रोक्तविधानमार्गतः ॥ ८५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.