अंत्रवृद्धिचिकित्सा ।

अथांत्रवृद्धौ तदसाध्यतां सदा । निवेद्य यत्नादनिलघ्नमाचरेत् ॥
बलाभिधानं तिलजं प्रपाययेत् । ससैंधवैरण्डजतैलमेव वा ॥ ८६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.