शर्कराशूल ।

सशर्कराशूलमितीह शर्करा । करोति साक्षात्कटिशर्करोपमा ॥
पतंति तास्तीव्रतरा मुहुर्मुहुः । स्वभेदिसद्भेषजसंप्रयोगतः ॥ ५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.