अण्डवृद्धिघ्नलेप ।

सुखाहकांजीरकरंजलांगली--। खरापमार्गांघ्रिभिरेव कल्कितैः ॥
प्रदिह्य पत्रैःसह बंधमाचरेत् । प्रवृद्धवृद्धिप्रशमार्थमाचरेत् ॥ ८७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.