सुवर्चिकादिचूर्ण ।

सुवर्चिकासैंधवहिंगुजीरकैः । करंजयुग्मैः श्रवणाह्वभेषजैः ॥
कटुत्रिकैश्चूर्णकृतैः पयः पिबेत् । करोति मुष्कं करिमुष्क्वसन्निभम् ॥ ८९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.